PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
"NA KLÍČ"

 

bytovyzakon.cz

Naše kancelář poskytuje na území celé České republiky služby spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví „od A až do Z“. V prvé řadě se jedná o samotné zaměření, zakreslení a vymezení jednotek v domech (bytové domy, rodinné domy, komerční objekty a jiné) a za druhé jejich případný následný převod do tzv. osobního vlastnictví další osoby. Tato služba je klienty využívána především v následujících případech:

 • převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva s následným vznikem společenství vlastníků jednotek. O nesporných výhodách tzv. osobnho vlastnictví bytů před družstevním vlastnictvím se více dočtete ZDE.

 • převody bytů z vlastnictví města či obce do vlastnictví nájemců bytů nebo třetích osob,

 • zrušení spoluvlastnických podílů na budově jako celku a jejich nahrazení vlastnictvím bytů nebo nebytových prostor osobami z řad stávajících podílových spoluvlastníků budovy, tj. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, kdy např. rozdělení rodinného domu na dvě bytové jednotky nebo bytového domu na více jednotek je ve většině případů podmínkou prodeje bytu (do té doby jsou podíly většinou neprodejné),

 • převody bytů z vlastnictví občanských sdružení, společností s ručením omezeným příp. jiných subjektů, které byly účelově založeny při privatizaci bytových domů z majetků měst či obcí,

 • rozdělení rodinného domu nebo bytového domu ve vlastnictví jedné osoby, případně manželů, na bytové jednotky, a to zejména za účelem prodeje či darování samostatného bytu nebo nebytového prostoru, zřízení zástavního práva apod.,

 • výstavba jednotek např. půdní vestavbou, střešní nástavbou nebo přístavbou k domu nebo dokonce výstavbou nového bytového domu, a to na základě smlouvy o výstavbě.

Proces rozdělení domu na jednotky vč. převodu bytu do osobního vlastnictví byste rozhodně měli svěřit do rukou odborníka. Je totiž nutno řešit celou řadu inženýrských, právních, daňových a jiných organizačních složitostí. Ve stručnosti lze konstatovat, že při realizaci převodu bytů do vlastnictví „na klíč“ poskytujeme především následující služby, jejichž výsledkem by měla být úspěšná transformace na bytové vlastnictví (příp. vlastnictví nebytových prostor):

  1. v prvé řadě je nutno obstarat příslušné dokumenty z katastru nemovitostí a stavební dokumentaci k domu. Chybějící dokumentaci lze dohledat v archivu příslušného stavebního nebo katastrálního úřadu,

  2. poté probíhá zaměření a zakreslení celého domu, ve kterém budou vymezovány jednotky, a dále především bytů a nebytových prostor v něm se nacházejících. Zaměření provádíme laserovým měřičem s přesností na setiny m2 (s následným zaokrouhlením). Nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, kterým se provádí § 1222 občanského zákoníku, se upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, do které se od 1.1.2014 nová počítá mimo jiné i půdorysná plocha všech svislých nosných i nenosných kontrukcí uvnitř bytu.

  3. následuje zpracování informací získaných dle bodu 1. a 2. a zhotovení tzv. prohlášení vlastníka nemovitosti, ve kterém se závazně stanoví vymezení bytů a nebytových prostor v domě, společných částí nemovitosti atd. Byty nebo nebytové prostory se stávají společně s podíly na společných částech domu jednotkami jakožto samostatné předměty právních vztahů. Prohlášení vlastníka nemovitosti je poté v listinné podobě uloženo ve sbírce listin příslušného katastrálního úřadu, do kterého může osoba za zákonem daných podmínek nahlédnout a činit si u něj opisy či výpisy. Od 1.1.2014 dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. byl institut původního prohlášení vlastníka budovy nahrazen prohlášením o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám ve smyslu § 1166 a násl. nového občanského zákoníku,

  4. v případě, že v domě má vzniknout alespoň pět jednotek ve vlastnictví alespoň tří osob, je nutno založit a následně dokončit registraci a vznik společenství vlastníků jednotek. Je tedy nutné které  připravit veškeré dokumenty k zápisu SVJ do rejstříku vedeném příslušným soudem a dále veškeré vnitřní dokumenty potřebné pro následné fungování společenství. V určitých případech jsou stanovy povinnou součástí prohlášení dle bodu 3. Rovněž záležitosti týkající se fungování společenství vlastníků jednotek doznali s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku mnoha změn,
  5. po zápisu společenství vlastníků jednotek do rejstříku lze připravit smlouvy o převodu vlastnictví, na jejichž základě dochází k převodu jednotek do vlastnictví členů družstva, s.r.o., nájemců bytů nebo třetích osob. V případě převodu jednotek z vlastnictví společnosti s ručením omezeným do vlastnictví společníku tohoto s.r.o. - nájemců bytů, již není nutné od 1.1.2014 převádět byty do vlastnictví za cenu zjištěnou znaleckým posudkem ale i bezúplatně podobně, jako se to děje u družstevních bytů,

  6. na základě rozhodnutí členů družstva může být po vzniku SVJ a převodu družstevních bytů do vlastnictví zahájen proces likvidace bytového družstva.

  7. Převod družstevních bytů do vlastnictví nebo převod bytů z majetku jiných subjektů v případě, že se jeho člen se svými finančními prostředky podílel na koupi bytového domu, je od osvobozen od daně z převodu. Pro převody účinné od 1.1.2014 platí pokud jde o daně spousta nových věcí. Úplatné převody se řídí novým zákonem č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí a bezúplatné převody byly začleněny do zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Zákon o dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb. zanikl k 31.12.2013, vyjma případů, kdy došlo k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí nejpozději v tento den.

  8. jako poslední zajišťujeme přiznání k dani z nemovitosti s účinností na další zdaňovací období, tj. následující kalendářní rok.

Pojem "osobní vlastnictví" se na těchto stránkách používá nejen jako pozůstatek z dob platnosti zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ale též proto, že tento pojem, i když jej soudobá legislativa již nepoužívá, je součástí běžné mluvy jak laické tak odborné veřejnosti, a to jak v oblasti práva tak realit a jiné.

Na těchto stránkách se můžete blíže seznámit s problematikou rozdělení domu na bytové a nebytové jednotky a převodu bytů do osobního vlastnictví. Máte – li zájem o využítí našich služeb, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. V souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014, který upravuje též mnoho změn na úseku katastru nemovitostí, jsme pro Vás připravili sekci ZMĚNY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ OD 1.1.2014, na které jsou nově změny stručně popsány a časem budou další přibývat.